Photo Album

| Event Location | VIP Guests | Lion Dance | Grand Chorus | Ten Thousand Ways Returning to Oneness |

| 99 Club | Chinese Classical Band | String Orchestra | Universal Rejoicing |


Event Location
 

   
 

Guests

     
     

Lion Dance
Ji-chu Zhong Shu-- The Great Tao Foundation of America

 
     
     
     

Grand Chorus
Tao Members in Los Angeles

 

Ten Thousand Ways Returning to Oneness
Ji-chu Zhong Shu -- The Great Tao Foundation of America
Presenter: Edward

   
      
     

99 Club
Ji-chu Zhong Shu Xian-tian Temple --  San Francisco

   
     

Chinese Classical Band
Xing Yi Division

   
     
     

Strings Orchestra
Bao Guang Division

 
     
     
     

Universal Rejoicing
Fa-yi Chung De Division